TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady ( 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Salon Kosmetyczny BABSKIE FANABERIE Katarzyna Zięcina, ul. Czajewicza 51C, 05-500 Piaseczno, REGON: 144783915, NIP: 849-100-42-75. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod nr tel.: 609 773 192;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie:
  – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.
  – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO z dnia 27 kwietnia 2016  w celu nawiązania kontaktu telefonicznego, potwierdzenia lub odwołania wizyty.
  – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo-podatkowej co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją będzie brak możliwości udzielania świadczeń;
 • Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO przetwarzane są w celu prowadzenia badań statystycznych, co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej związanych z realizacją obowiązków statystycznych oraz zadań Administratora w szczególności z wykonywaniem ciążących na Administratorze obowiązków lub przysługujących Administratorowi praw wynikających z ustawy o statystyce publicznej;
 • Pani/Pana dane osobowe podlegają tajemnicy statystycznej, a udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ppkt 2 celów jest zabronione;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługę dostępu do sieci Internet oraz operatora telefonii komórkowej, jeżeli będzie to niezbędne w celu nawiązania kontaktu;
 • Posiada Pani/Pan dostęp do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, edytowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania współpracy lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Podanie danych jest dobrowolne;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.